PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ

 

Po sérii úspešných projektov začala Základná škola P.O. Hviezdoslava Trstená od apríla 2012 realizovať projekt s názvom Modernizácia vzdelávacieho procesu na Základnej škole Trstená. Projekt podporili  európske štrukturálne fondy v rámci Operačného programu Vzdelávanie  nenávratným finančným príspevkom vo výške 236 714,97 EUR.

 

Strategickým cieľom projektu je využitie inovatívnych foriem vzdelávania za účelom zvýšenia kvality výučby žiakov. Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 2 špecifických cieľov:

  • Zavádzanie inovatívnych foriem vzdelávania do procesu vyučovania,
  • Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na podporu zavádzania inovatívnych foriem vzdelávania.

Dosiahnutie cieľa si vyžaduje inovovať obsah a metódy vzdelávania s využitím inovatívnych foriem vyučovania s cieľom skvalitnenia procesu výučby na základnej škole.

Do projektu je zapojených celkovo 34 pedagogických zamestnancov a 590 žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy (z toho 1 zdravotne postihnutý a 22 žiakov s poruchami správania alebo učenia sa).

 

Naplnenie cieľov realizujeme uskutočnením naplánovaných aktivít:

  • Inovácia učebných textov a materiálov na 1.  a 2. stupni ZŠ smerom k rozvoju regionálnej výchovy
  • Inovácia učebných textov a materiálov v 5. ročníku ZŠ smerom k rozvoju kreativity žiakov
  • Realizácia ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritnej osi 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.